Formularz poszukiwania partnerów / Formulár na vyhľadávanie partnerov

Dodane projekty / Pridané projekty

Nazwa projektu / Názov projektu Priorytet (1 z 4) / Priorita (1 z 4) Miejsce realizacji / Miesto realizácie
1 "Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Bobowa i pogranicza poprzez budowę basenów otwartych w Bobowej wraz z zapleczem" / Posilnenie turistickej atraktivity obce Bobowa a pohraničia vybudovaním otvorených kúpalísk v Bobowej so zázemím Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvo Więcej / Viac
2 Archeopark Hradisko / Archeopark Hradisko Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
3 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH I ZAPOBIEGANIEM RYZYKOM Klęsk Żywiołowych - rewitalizacja przestrzeni publicznej / AKTIVITY SÚVISIACE S ADAPTÁCIOU NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIOU RIZIKA KATASTROF - revitalizáciou verejného priestranstva Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoWojewództwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
4 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH I ZAPOBIEGANIEM RYZYKOM Klęsk Żywiołowych - rewitalizacja przestrzeni publicznej / AKTIVITY SÚVISIACE S ADAPTÁCIOU NA ZMENU KLÍMY A PREVENCIOU RIZIKA KATASTROF - revitalizáciou verejného priestranstva Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoWojewództwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
5 Giganci w raju - II. scena / Obri v raji – II. etapa Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Więcej / Viac
6 Instalacja przetwarzająca biogaz do wodoru jako efektywny sposób utylizacji odpadów i ograniczenia efektu cieplarnianego / Zariadenie premieňajúce bioplyn na vodík ako efektívny spôsob likvidácie odpadu a zníženia skleníkového efektu Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
7 Modernizacja dróg gminnych w Zakopanem w celu zapewnienia lepszego połączenia transgranicznego / Modernizácia mestských komunikácií v Zakopanom s cieľom zabezpečiť lepšie cezhraničné spojenie Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze2. Priorita: Prepojenejšie pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvo Więcej / Viac
8 Multifunkčné zariadenie cestovného ruchu (cyklo-servis) / Multifunkčné zariadenie cestovného ruchu (cyklo-servis) Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
9 Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków na bazę noclegową dla turystów / Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejących budynków na bazę noclegową dla turystów Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo podkarpackie / Podkarpatské vojvodstvo Więcej / Viac
10 Obnova historickej kapitulskej uličky a námestia / Obnova historickej kapitulskej uličky a námestia Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
11 Od samochodów po rowery elektryczne / Z áut na elektrobicykle Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
12 Przetwarzanie dokumentów - Strategia i plan działania na redukcja ocieplenia miast / Spracovanie dokumentu - Stratégia a akčný plán znižovania otepľovania miest Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoWojewództwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
13 Przyjedź! Zobacz jak tu Pięknie... / príď! Pozrite sa, aké krásne... Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvo Więcej / Viac
14 Renowacja dachu, elewacji i usunięcie barierek muzeum historycznego w Kapitule Spiskiej / Obnova strechy, fasády a debarierizácia historického múzea v Spišskej Kapitule Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
15 Rozwój zielonej infrastruktury na terenie pogranicza Polsko - Słowackiego / Rozvoj zelenej infraštruktúry v poľsko-slovenskom pohraničí Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo podkarpackie / Podkarpatské vojvodstvo Więcej / Viac
16 Ruch to zdrowie, zamień samochód na rower. / Pohyb je zdravie, auto vymeňte za bicykel. Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvo Więcej / Viac
17 Środki zatrzymywania wody w obszarach zurbanizowanych gminy / Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej časti obce Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
18 Turystyka z widokiem na kulturę / Turistika s výhľadom na kultúru Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze3. Priorita: Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie Województwo śląskie / Sliezske vojvodstvoKraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
19 Vsadenie budok s prvkami kultury na cyklotrasach slovensko polsko / Vsadenie budok s prvkami kultury na cyklotrasach slovensko polsko Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj żyliński / Žilinský krajKraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
20 Vybudovanie protipožiarnej nádrže, kúpa techniky pre dobrovoľné hasičské zbory, prednášky, semináre / Vybudovanie protipožiarnej nádrže, kúpa techniky pre dobrovoľné hasičské zbory, prednášky, semináre Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj żyliński / Žilinský kraj Więcej / Viac
21 Výstavba športového areálu pre profesionálnych hasičov Svidník - Krosno, lokalita na výstavbu Hasičská stanica Stropkov a Krosno / Výstavba športového areálu pre profesionálnych hasičov Svidník - Krosno, lokalita na výstavbu Hasičská stanica Stropkov a Krosno Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo podkarpackie / Podkarpatské vojvodstvoKraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
22 Wielofunkcyjna chata Vyšná Roveň w pobliżu stawów sportowych, teren rekreacyjny w zasięgu trasy rowerowej / Viacúčelová chata Vyšná Roveň pri športových rybníkoch, oddychovej zóny v dosahu cyklistickej trasy Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Województwo małopolskie / Malopoľské vojvodstvoKraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac
23 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ratowania zdrowia i życia ludzi / Medzinárodná spolupráca v oblasti záchrany zdravia a života ľudí Priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze1. Priorita: K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie Kraj preszowski / Prešovský kraj Więcej / Viac